За нас

За нас

За нас

ООУ,,Васил Главинов,, – Скопје се наоѓа во населбата Топанско Поле, и во него се воспитуваат и образуваат ученици од хетероген состав.

Основното училиште „Васил Главинов” е изградено во неколку етапи. Во 1955 година изграден е павилонскиот дел со 9 училници, 1956 година изграден е кат со 8 училници, подрумскиот дел е адаптиран за трпезарија и простории за парно греење. Во 1968 година изградена е фискултурната сала, а во 1969 изградени се две анекс згради, и тоа едната за кабинети, а другата за администрација. Во 2009 година реновирани се две училници и адаптирани во училници за дневен престој.

Наставно-воспитниот процес во училиштето е организиран во две смени, и на два наставни јазика. Наставата се организира во 24 паралелки одделенска настава од кои 18 на македонски наставен јазик и 6 паралелки на албански наставен јазик и 18 паралелки во предметна настава и тоа 14 на македонски наставен јазик и 4 паралелки на албански наставен јазик. Спрема националниот состав на учениците слободно можеме да кажеме дека училиштето е мултиетничко.

Во училиштето наставно-воспитната  дејност  ја  организираат   62 наставника, 1 директор, 1 помошник директор, 1  педагог, 1 психолог и 1 библиотекар.

Во насока на ослободување од рамките на традиционалната настава и зголемување на интересот и ефикасноста на работата, создавање на училиште како природна средина која ќе значи развој, напредок, средина во која ќе доминира толеранцијата, разбирањето и конструктивен пристап во решавањето на проблемите континуирано се реализираат активности за  примена  на пристапот за самостојно учење, истражувачка  работа на учениците, примена на нови наставни техники во реализација на наставните содржини.

Активностите поврзани  за проширување на знаењата си имаат своја остварливост преку реализирање на натпреварите од типот, меѓуодделенски, општински, регионални и државни.

Për ne

SHFK “Vasill Gllavinov”-Shkup gjendet në lagjen Fusha e Topanës dhe në të edukohen dhe arsimohen nxënës me përmbajtje heterogjene

Shkolla fillore “Vasill Gllavinov”-Shkup është ndërtuar në disa etapa. Në vitin 1955 është ndërtuar pavijoni me 9 mësonjëtore, 1956 është ndërtuar kati me 8 mësonjëtore, pjesa e podrumit është adaptuar për kuzhinë dhe hapësira për nxehjen qendrore. Në vitin 1968 është ndërtuar salla e fiskullturës, Kurse në vitin 1969 janë ndërtuar dy aneks ndërtesa edhe atë njëra për kabinete, kurse tjetra për administratë. Në vitin 2009 janë rinovuar dy hapësira të parapara për nxënës me qëndrim ditor.

Procesi arsimor-edukativ në shkollë është organizuar në 24 paralele të mësimit klasor, nga të cilat 18 realizohen në gjuhën maqedonishte, kurse 5 paralele realizohen në gjuhën shqipe dhe 18 paralele në mësim lëndor, nga të cilat 14 me mësim në gjuhën maqedonishte, kurse 4 paralele në gjuhën shqipe. Sipas përbërjes nacionale të nxënësve lirisht mund të themi se jemi shkollë multietnike.

Në shkollën tonë veprimtarinë edukative-arsimore e organizojnë 62 arsimtarë, 1 drejtor, 1 ndihmës drejtori, 1 pedagog, 1 psikolog dhe 1 bibliotekist

Për t’u çliruar nga kornizat e mësimit tradicional dhe për t’u rritur interesi dhe efikasiteti në punë, krijim të një mesi natyror, i cili do të thotë zhvillim, përparim, mes në të cilin do të dominojë toleranca, mirëkuptimi dhe qasja konstruktive permanente të problemeve realizohen aktivitete për mësim të pavarur, aktivitete hulumtuese të nxënësve, aprovim të teknikave të reja mësimore në realizimin e përmbajtjeve mësimore

Aktivitetet lidhur me zgjerimin e njohurive kanë realizimin e vet nëpërmjet garave të tipit ndërklasor, komunalë, regjionalë, shtetërorë etj

icon_home_3

Linjat e ndihmës
dhe numrat e urgjencës

Shkolla fillore “Vasill Gllavinov”-Shkup është ndërtuar në disa etapa. Në vitin 1955 është ndërtuar pavijoni me 9 mësonjëtore, 1956 është ndërtuar kati me 8 mësonjëtore, pjesa e podrumit është adaptuar për kuzhinë dhe hapësira për nxehjen qendrore. Në vitin 1968 është ndërtuar salla e fiskullturës.

Na kontaktoni

E Hënë – E Premte: 06:00–18:00
E shtunë – E dielë: Mbyllur

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE VASIL GLLAVINOV - SHKUP © 2024. Të gjitha të drejtat e rezervuara

Crafted with ❤ by HOSTBAL.COM