Календар  на јавни и културни настани

 

 

 • 4 Септември             – Прием на првачињата;
 • 8 Септември             – Ден на независноста на Р.Македонија;
 • Септември – Курбан Бајрам
 • 5 Октомври               – Светски ден на учителите;
 • 11 Октомври – Ден на востанието на Македонскиот народ;
 • 23 Октомври – Ден на македонската револуционерна борба
 • 24 Октомври – Ден на ООН;
 • 13 Ноември – Ден на ослободување на градот Скопје;
 • 16 Ноември – Меѓународен ден на толеранција;
 • 22 Ноември – Ден на албанската азбука
 • Ноември – Месец на книгата;
 • 8 Декември – Св. Климент Охридски
 • 31 Декември – Нова Година;
 • 7 Март – Одбележување на денот на учителот албанец
 • 8 Март – Ден на Жената;
 • 21 Март – Ден на Екологијата и Ден на пролетта;
 • 1 Април – Ден на шегата;
 • 8 Април –  Меѓународен ден на ромите
 • 23 Април – Светски ден на книгата;
 • 24 Април – Патронен ден на училиштето;
 • Април – Велигден – “Јајцејада”
 • 1 Мај – Ден на трудот;
 • 4 Мај – Одбележување на смртта на Гоце Делчев;
 • 24 Мај             – Ден на просветителите Св. Кирил и Методиј.
 • 10 Јуни – Хепенинг по повод крајот на учебната година

 

   Првото полугодие завршува на 29 декември 2017 година, а второто започнува на 22  јануари 2018.