Të punësuar

Drejtor:  Qamuan Kuqi

Ndihmës drejtor:  Marjan Nikolovski

Pedagog: Velika Gjoshevska

Psikolog: Liridona Memeti

Kuadri arsimorë

 

  Emri dhe mbiemri Lëndë
1. Dajana Pajmakovska mësim klasor
2. Lidija Bozhinovska mësim klasor
3. Snezhana Jankoviq mësim klasor
4. Toni Andreev mësim klasor
5. Fetije Omeri mësim klasor
6. Aleksandra Trajkovska mësim klasor
7. Margarita Tasevska mësim klasor
8. Аneta Gjorgovska mësim klasor
9. Аneta Bocvarova mësim klasor
10. Luljeta Mjaku mësim klasor
11. Menka Dimovska mësim klasor
12. Јulijana Mukaetovska mësim klasor
13. Violeta Grujovska mësim klasor
14. Valentina Andonovska mësim klasor
15. Elita Demiri mësim klasor
16. Elena Petrovska mësim klasor
17. Кaterina Nikolova mësim klasor
18. Hajrije Mustafa mësim klasor
19. Anefie Kastrati mësim klasor
20. Natalija Petrevska mësim klasor
21. Brankica Arsovska mësim klasor
22. Маrgarita Bogoevska mësim klasor
23. Nurten Elezi mësim klasor
24. Nikollina Stojanova gjuhë maqedonishte
25. Маrina S.Tashkovska gjuhë maqedonishte
26. Zllatko Tarcugovski Gjuhë maqedonishte
27. Lidija Majstorovska Gjuhë maqedonishte
28. Sadete Aliu Mesim klasor
29. Goran Jovanovski Matematikë
30. Sonja Koleva Matematikë, shkenca natyrore
31. Јоvanka Todorovska Fizikë, matematikë
32. Lence Sokollovska Gjuhë angleze
33. Suzana Dimitrovska Gjuhë angleze
34. Vera Stojanovska Gjuhë angleze
35. Dushko Jovanovska Gjuhë angleze
36. Kristina Laova Gjuhë angleze
37. Dijana Nikollovska Gjuhe franceze
38. Hilda Drpljanin Gjuhe franceze
39. Јоvanka Ivanovska Histori
40. Boris Kallejcev Gjeografi, dhe tehnike
41. Biljana Miceva Gjeografi
42. Zhivka Laktash Histori
43. Aleksandra  Llazarevska Biologji
44. Aneta Spirova Shkenca natyrore
45. Еlena Stojanovska Arsimim muzikor, orkestër
46. Filip Hristovski Arsim muzikor, kor
47. Danica Kezharovska Arsimim teknik
48. Маrija  Мarkovska Arsim figurativ, inovacione
49. Marija Lotiç Arsim fizik dhe shëndetësor
50. Јоvica Knezheviq Arsim fizik dhe shëndetësor
51. Sashko Sokollovski Arsim fizik dhe shëndetësor
52. Monika Nedelkovska Etike,arsim qytetar
53. Cvetanka Taseva Informatike
54. Ganimete Nuredini Gjuhe shqipe
55. Lumturije Lecaj Gjuhe angleze
56. Dije Ejupi Gjuhe angleze
57. Sunaj Rustemi Arsim fizik dhe shëndetësor
58. Qemush Osmani Histori/gjeografi/arsimi qytetar
59. Макfire Haziri Fizike/matematike
60. Nesrin Nuredini Etike
61. Ајеtе Halili Biologji,kimi ,shkenca natyrore,inovacionet
62. Besa Suma Gjuhe gjermanishte
63. Alma Saracini Arsim figurativ
64. Emin Salihi Arsim muzikor
65. Muzafer Feta Arsimim tehnik
66. Ahmet Lamallari Informatike

While it is tempting to find someone to write my essay for me cheaply There are many risks to this method. A writing service that is cheap could turn out to be unreliable, miss the deadline, or fail to finish the task. Here are some suggestions to avoid these issues. First, check the reputation of the writing service. Many people complain about non-professional writers who make a mockery of their work. In addition, you must check the quality of the finished product. The essay writing services you https://filmdaily.co/craft/spotlight/write-stellar-essays-now/ trust will be able to meet your deadlines and give you a paper that is free of plagiarism.